decyzja administracyjna wzór

iwonka-psow-opiekunka portal

Republika.pl Portal Spoecznoci Internetowych


 
Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje.

Sprawd, czy wpisae poprawny adres strony, lub skorzystaj z katalogu lub wyszukiwarki.Copyright 1996 - 2006 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy »

Temat: Wzór umowy na udzielenie nauki
Ceper jak rozumiem masz zgodę na naukę, ukończyłeś ją lub jakiś semestr i chcesz wzór umowy pomiędzy dowódcą, a Tobą, że będziesz służył przez określony jeszcze czas lub jak odejdziesz do cywila to zwrócisz równowartość kosztów nauki, minus okres, jaki już odsłużyłeś? Rozumem też, że otrzymałeś decyzję administracyjną, w której zostały określone rodzaje pomocy w ramach pobierania nauki?
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=33501Temat: badanie geotechniczne gruntu
"W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe następuje na wniosek zainteresowanego i jest bezpłatne. Trzeba wiedzieć, że może o nią wystąpić zarówno właściciel, jak i inne osoby, które nie mają tytułu prawnego do działki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby urząd wydał ją kilku niezależnym osobom jednocześnie. Wynika to z tego, że sama decyzja nie nadaje praw do terenu i nie narusza prawa własności ani uprawnień osób trzecich.
Jeżeli postaramy się o nią przed zakupem gruntu, to odniesiemy podwójną korzyść. Po pierwsze zdobędziemy pewność, co i w jaki sposób będzie można zbudować na wybranej działce, a po drugie zdobędziemy już na wstępie dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę przez co skrócimy późniejsze formalności.
Na ogół gotowe wzory wniosków są dostępne w urzędzie gminy. Ale uwaga - obeca konstrukcja prawa sprawia, że wydanie decyzji nie zawsze będzie możliwe, tzn. do jej wydania musi być spełniony szereg warunków wyszczególnionych w Art. 61.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr. 80, poz. 717). Wystarczy na przykład, że dany teren nie będzie miał dostępu do drogi publicznej, lub że żadna z działek sąsiednich nie jest zabudowana w sposób, który pozwala określić wymagania dotyczące nowej zabudowy, a decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie otrzymamy. Podobnie, jeśli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, to postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zostanie zawieszone do czasu uchwalenia planu.
Jeśli interesująca nas działka znajduje się na terenie dla którego nie uchwalono planu miejscowego, a wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu będzie niemożliwe, to najlepiej wstrzymać się z jej zakupem".

Właśnie, jeśli wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu będzie niemożliwe wstrzymamy się z zakupem. Mam nadzieję że tak nie będzie.

W sumie około 3 tyg trzeba też poświęcić na badania geo. Szkoda, że nie 7-10 dni. Dzięki za odpowiedź.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=108807


Temat: Prawo autorskie
Ochrona praw autorskich - przedmiot praw autorskich
  Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakikolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia jest utworem i podlega prawom autorskim.

Przepisy ustawy przewidują natomiast, że utworami nie są:
• akty normatywne lub ich projekty (ustawy, rozporządzenie, umowy międzynarodowe, orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.);
• urzędowe dokumenty (pouczenia, wzory pism, formularze, zaświadczenia, itp.);
• proste informacje prasowe (notowania giełdowe i walutowe, programy teatralne, kinowe, komunikaty, prognozy pogody); chodzi tu o wszelkie proste informacje pozbawione komentarza, czy też oceny.
Ponieważ nie są one utworami to nie korzystają z ochrony przewidzianej dla utworów na podstawie przepisów prawa autorskiego.

Opracowanie cudzego utworu, w szczególności jego przetłumaczenie, adaptacja, przeróbka jest odrębnym przedmiotem prawa autorskiego (utworem) w stosunku do utworu pierwotnego (tłumaczonego, przerabianego, adaptowanego).
Oznacza to, że odrębne prawa autorskie przysługują twórcy utworu pierwotnego, a odrębne osobie, która go opracowała (na przykład jego tłumaczowi w odniesieniu do tłumaczenia utworu). Jednakże prawo do korzystania i rozporządzania opracowaniem (tłumaczeniem, itp.) zależy od zgody twórcy utworu pierwotnego.
Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem. Zasadniczą trudność w stosowaniu tego przepisu może stanowić rozgraniczenie pomiędzy opracowaniem cudzego utworu, a stworzeniem własnego dzieła w wyniku inspiracji cudzym utworem.

Podsumowanie:
Rzeczy, dzieła, które nie są utworami nie mogą być przedmiotem praw autorskich i nie podlegają ochronie.
Opracowania cudzych utworów są odrębnymi utworami, ale dysponować można nimi w sposób ograniczony (prawa zależne).
Dzieła inspirowane cudzą twórczością są odrębnymi utworami od utworu pierwotnego.
Źródło: klub.senior.pl/showthread.php?t=488


Temat: Uzyskiwanie uprawnień do kierowania poj. i wydawanie p.jazdy
Żeby nie zaśmiecać tematu związanego z pierwszą kiwką, problemem jaki powstał w interpretacji uzyskania uprawnień, postanowiłem założyć ten temat.

Więc w świetle ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami), prawo jazdy wydaje organ, o którym mowa w art. 97 ust. 1 w.w. ustawy:

"Art. 97. 1. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2."


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r., Nr 24, poz. 215 z późniejszymi zmianami) określa w par.5 jakie dokumenty wymagane są przy ubieganiu się o wydanie prawa jazdy:

"§ 5. 1. Prawo jazdy lub pozwolenie albo wtórnik tych dokumentów wydaje się w następujących przypadkach, po otrzymaniu:
1) od osoby ubiegającej się o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub pozwolenia - za pośrednictwem ośrodka:
a) wniosku,
b) zaświadczenia o ukończeniu wymaganego dla danej kategorii rodzaju szkolenia,
c) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
d) pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
e) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
f) wyraźnej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającej osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;"

W przypadku wniosku mamy tu na myśli wniosek przesłany przez WORD z adnotacją egzaminatora o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego.

To samo rozporządzenie, określa (to specjalnie dla Ciebie leszekk ) w par.7 ust.2 pkt 9 pojęcie DATY UZYSKANIA UPRAWNIEŃ i określa ją jako datę decyzji o wydaniu prawa jazdy.

9) data uzyskania uprawnienia - data decyzji o wydaniu prawa jazdy określonej kategorii po raz pierwszy……


Rozporządzenie to, w par. 1 ust. 2 pkt 5, określa także pojęcie słowa UPRAWNIENIE:

"§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe czynności organów w sprawach związanych z wydawaniem dokumentów, cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:
5) uprawnieniu - rozumie się przez to decyzję administracyjną organu o wydaniu prawa jazdy, pozwolenia lub wtórnika tych dokumentów;"

Decyzję administracyjną w tej sprawie wydaje oczywiście organ, czyli starosta danego powiatu, na podstawie dokumentów, o których mówi wcześniej wspomniane rozporządzenie.

Więc tak jak pisałem w innym temacie po zdanym egzaminie, ale przed wydaniem decyzji o wydaniu prawa jazdy, poruszamy się bez wymaganych uprawnień!
Źródło: konop25.nazwa.pl/virago.com.pl/viewtopic.php?t=7623